fbpx

Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj len ako „VOP“) sú záväzné pre všetkých zákazníkov obchodnej spoločnosti SUPPLIER.INTERNATIONAL s.r.o. so sídlom Popradská 82, 04011 Košice, IČO: 52 612 708, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 47196/V, (spoločnosť SUPPLIER.INTERNATIONAL s.r.o. ďalej aj len ako „poskytovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o poskytnutí umývacích a čistiacich
služieb uzatváranej poskytovateľom v rozsahu predmetu jeho podnikania so zákazníkom (ďalej aj len ako „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare). Písomná dohoda medzi zákazníkom a poskytovateľom služby má prednosť pred VOP. Pokiaľ sa ustanovenia zmluvy dostanú do rozporu s ustanoveniami týchto VOP, rozhodujúce sú ustanovenia zmluvy.

2. Predmet

Poskytovateľ služby poskytuje zákazníkovi službu (resp. viacero služieb) dohodnutú so zákazníkom v zmluve a zákazník službu preberá, poskytuje potrebnú súčinnosť a zaväzuje sa zaplatiť poskytovateľovi odplatu v súlade a za podmienok uvedených v zmluve a týchto VOP.

3. Poskytované služby

Ktorákoľvek z poskytovateľom ponúkaných a zákazníkom objednaných služieb, ako aj viaceré z nich spoločne sa ďalej v týchto VOP označujú aj len ako „poskytovaná služba“ v príslušnom gramatickom tvare. Poskytované služby sú služby realizované poskytovateľom na základe zmluvy a týchto VOP a sú presne vymedzené v Cenníku služieb poskytovateľa (ďalej aj len ako „cenník“ v príslušnom gramatickom tvare), ktorý je voľne prístupný k nahliadnutiu na internetovej stŕanke  poskytovateľa www.superskla.sk v čase ich objednania.

4. Podmienky realizácie služieb

Riadne zrealizovaná služba je poskytovaná služba vykonaná v rozsahu a kvalite dohodnutej v tejto zmluve, inak obvyklej, zodpovedajúcej právnym predpisom a technologickým postupom v súlade s návodmi a odporúčaniami výrobcov jednotlivých prostriedkov, prístrojov a zariadení určených na vykonávanie činností, prostredníctvom ktorých sa vykonávajú jednotlivé poskytované služby. Včas poskytnutou službou, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je poskytovaná služba vykonaná podľa objednávky odo dňa podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
Lehota na poskytnutie poskytovanej služby uvedená v predchádzajúcej vete sa predlžuje o čas, po ktorý nemohol poskytovateľ objektívne realizovať činnosti spojené s vykonávaním poskytovanej služby z dôvodov výhradne na strane zákazníka a z dôvodov prekážok spočívajúcich vo vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú prekážky zapríčinené objektívne okolnosťami, ktoré nemožno poskytovateľom predvídať a odvrátiť, a to ani v prípade, ak by poskytovateľ venoval odvracaniu náležitú odbornú starostlivosť. Za vyššiu moc zmluvné strany svorne pokladajú najmä prírodné katastrofy, živelné pohromy, nepriaznivé klimatické podmienky a pod..

5. Odplata za poskytnuté služby

Odplata za poskytovanú službu bola stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a jeho vykonávacími predpismi. Odplata za poskytovanú službu je pevná, stanovená cenníkom, ktorý je prístupný na internetovej stránke poskytovateľa.  Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na zvýšení odplaty za poskytovanú službu, len v prípade ak dôjde k nárastu rozsahu poskytovanej služby (ďalej aj len ako „ďalšia služba“ v príslušnom gramatickom tvare). Dohodnutá, resp. zákazníkom schválená ďalšia služba bude zaplatená v súlade s dohodou zmluvných strán. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na znížení odplaty za poskytovanú službu, v prípade ak dôjde k poklesu rozsahu poskytovanej služby na základe dohody zmluvných strán.

6. Platobné podmienky

Odplatu za poskytovanú službu podľa týchto VOP a zmluvy, je zákazník povinný uhradiť poskytovateľovi v hotovosti, alebo prevodom na účet Poskytovateľa bezodkladne po zrealizovaní poskytovanej služby. Daň z pridanej hodnoty sa bude účtovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zmluvné strany sa dohodli, že ak zákazník včas neuhradí odplatu za poskytovanú službu, vzniká poskytovateľovi nárok na úhradu úroku z omeškania, vo výške 0,15 % denne z dlžnej sumy.

7. Stav vozidla

Zákazník prehlasuje, že je dostatočne oboznámený so stavom a výbavou vozidla a vyhlasuje, že stav ani výbava vozidla, nevyžadujú žiadne obmedzenia pri realizácii zákazníkom objednaných poskytovaných služieb, okrem tých, ktoré sú jasne uvedené v zmluve. Zákazník je povinný, s prihliadnutím na povahu poskytovanej služby, poskytovateľa dostatočne oboznámiť so stavom a výbavou vozidla, v rozsahu potrebnom pre riadnu realizáciu poskytovanej služby. Zákazník je povinný upozorniť poskytovateľa na všetky zvláštnosti, ojedinelosti a charakteristické vlastnosti typické pre daný typ vozidla, ktoré sa pri väčšine iných typov vozidiel nevyskytujú, ako aj na zvláštnosti, ojedinelosti a charakteristické vlastnosti vozidla, ktoré sú špecifické len pre dané jednotlivé vozidlo, ak tieto zvláštnosti, ojedinelosti a charakteristické vlastnosti môžu mať negatívny vplyv na realizáciu poskytovaných služieb, prípadne by realizáciou poskytovaných služieb mohlo dôjsť k vzniku škody na vozidle. V prípade, ak zákazník poskytovateľa na tieto zvláštnosti, ojedinelosti a charakteristické vlastnosti vozidla poskytovateľa neupozorní, nezodpovedá poskytovateľ za vady poskytovanej služby, ktoré takto vzniknú, ako ani za prípadnú škodu, ktorá by v tomto prípade zákazníkovi vznikla realizáciou poskytovaných služieb.

8. Vyhlásenia zákazníka

Zákazník vyhlasuje, že sklá na vozidle sú dostatočne kvalitné a že nie sú žiadnym spôsobom poškodené (napr. poškodenie od náletových kamienkov z vozovky), a teda realizáciou poskytovanej služby ich nemožno poškodiť. Zákazník vyhlasuje, že interiér vozidla je dostatočne utesnený, teda realizáciou poskytovanej služby – konkrétne umývanie a ošetrenie skiel sa do interiéru  resp. jeho súčastí nemôže dostať voda a interiér resp. jeho súčasti poškodiť. Zákazník tiež vyhlasuje, že vozidlo nemá ani iné vady v dôsledku ktorých, by realizáciou poskytovanej služby mohlo dôjsť k vzniku škody na vozidle, okrem tých, ktoré sú uvedené v zmluve. V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení zákazníka uvedených v tomto článku ukážu ako nepravdivé, nezodpovedá poskytovateľ zákazníkovi za škodu, ktorá zákazníkovi realizáciou poskytovanej služby vznikne, ako ani za vady poskytovanej služby.

9. Cennosti

Zákazník je povinný odstrániť z vozidla pred jeho odovzdaním poskytovateľovi za účelom realizácie zákazníkom objednanej poskytovanej služby, všetky cennosti a hotovostné peniaze, okrem tých, ktoré sú jasne uvedené v zmluve, a teda o ktorých má poskytovateľ vedomosť. Zákazník súčasne prehlasuje, že v čase odovzdania vozidla poskytovateľovi, sa vo vozidle nenachádzali žiadne cennosti ani hotovostné peniaze, okrem tých, ktoré sú uvedené v zmluve. Za cennosti sa pre účely zmluvy a týchto VOP sa považujú všetky hnuteľné veci, ktoré netvoria bežnú výbavu vozidla a ktorých hodnota (hodnota každej jednotlivej veci) dosahuje aspoň 20 EUR. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa v čase odovzdania vozidla poskytovateľovi nachádzajú vo vozidle akékoľvek cennosti, neuvedené v zmluve, poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá zákazníkovi na takýchto cennostiach vznikne.

10. Miesto a spôsob poskytovania služieb

Poskytovateľ realizuje poskytované služby na dohodnutej adrese uvedenej v zmluve. Poskytovateľ je oprávnený zabezpečiť realizáciu poskytovaných služieb alebo ich častí prostredníctvom svojich zamestnancov a tretích osôb, zodpovedá pritom akoby ich realizoval sám.

11. Kontrola realizácie služieb

Zákazník je oprávnený kontrolovať realizáciu poskytovaných služieb. Na realizáciu tohto práva zákazníka mu je poskytovateľ povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť, najmä umožniť kontrolu poskytovanej služby, zabezpečiť prístup k vozidlu počas realizácie poskytovanej služby a poskytnúť mu potrebné vysvetlenia o skutočnostiach súvisiacich s realizáciou poskytovanej služby, avšak všetko najviac v takej miere, aby tým poskytovateľa pri realizácii poskytovanej služby neprimerane neobmedzoval.

12. Odovzdanie a prevzatie poskytovanej služby

Po zrealizovaní poskytovanej služby vyzve poskytovateľ zákazníka na prevzatie vozidla. Výzvu môže poskytovateľ uskutočniť aj ústnou formou, či telefonicky na tel. č. zákazníka uvedené v zmluve. Zákazník je povinný najneskôr do 1 (jednej) hodíny od výzvy poskytovateľa prevziať od poskytovateľa vozidlo, na ktorom sa realizovala poskytovaná služba. Pokiaľ zákazník v uvedenej lehote vozidlo neprevezme, poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá na vozidle vznikne, v čase omeškania zákazníka s jeho prevzatím. Zákazník je súčasne v tom prípade tiež povinný uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20€ za každú aj začatú hodinu, počas ktorej bol v omeškaní s vyzdvihnutím vozidla.

13. Vady diela, záručné podmienky

Prípadne vady poskytovanej služby, ako aj spôsob ich odstraňovania sa spravujú ustanoveniami §§ 560 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, okrem výnimiek stanovených ďalej v tomto článku VOP. Poskytovateľ nepreberá záruku za akosť poskytovanej služby. Zákazník je povinný do 24 hodín po zrealizovaní poskytovanej služby, vykonať prehliadku vozidla, na ktorom sa vykonávala poskytovaná služba a po prehliadke oznámiť poskytovateľovi prípadné vady poskytovanej služby, pokiaľ tak zákazník neurobí, jeho nároky z vád poskytovanej služby voči poskytovateľovi zanikajú. Vady, za ktoré zodpovedá poskytovateľ, a ktoré zákazník poskytovateľovi v súlade s predchádzajúcou vetou oznámil, poskytovateľ najneskôr do [14 dní] bezplatne odstráni, alebo zákazníkovi poskytne primeranú zľavu z odplaty, ak pôjde o vady neodstrániteľné poskytne zákazníkovi primeranú zľavu z odplaty.

14. Iné dojednania

Vozidlom sa pre účely zmluvy a týchto VOP, rozumie vozidlo zákazníka podrobne vymedzené v zmluve, odovzdané poskytovateľovi za účelom realizácie zákazníkom objednanej poskytovanej služby. Vozidlo je predmetom, na ktorom bude poskytovateľ priamo vykonávať poskytovanú službu. Zákazník dáva podpisom zmluvy poskytovateľovi výslovný súhlas a súčasne poskytovateľa splnomocňuje na prevzatie vozidla a jeho prípadnú prepravu do autoumývarne, kde bude vybraná poskytovaná služba realizovaná, ako aj na následnú prepravu vozidla zákazníka na miesto jeho odovzdania poskytovateľovi služby prípadne na iné zákazníkom určené miesto. Samotnú preprava vozidla vykonáva poskytovateľ bezodplatne, ako doplnkovú službu zákazníkovi. Na úpravu vzťahu poskytovateľa k vozidlu na čas, kedy ho má v držbe z dôvodu plnenia záväzku podľa zmluvy a týchto VOP sa primerane použijú ustanovenia § 516 až § 526 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovanú službu poskytnúť v súlade s týmito VOP, zmluvou ako aj technologickými postupmi odporučenými dodávateľmi strojov, prístrojov, prostriedkov a iných vecí použitých na plnenie povinností poskytovateľa podľa VOP a zmluvy. V prípade, že sa poskytovateľ dozvie počas realizácie poskytovanej služby o existencií prekážok, ktoré bránia v riadnom vykonaní poskytovanej služby, je povinný informovať zákazníka o ich existencii, charaktere a úkonoch potrebných na ich odstránenie, alebo prekonanie bez zbytočného odkladu. Zákazník berie na vedomie, že všetky významné a záväzné prejavy vôle súvisiace so zmluvou je potrebné uskutočniť písomnou formou a preukázateľne doručiť poskytovateľovi. V prípade, že zákazník, ktorému poskytovateľ adresuje písomnosť súvisiacu so zmluvou jej prijatie odmietne alebo iným spôsobom jej prijatiu zabráni (napr. neoznámením zmeny jej adresy alebo iných relevantných údajov), považuje sa na účely zmluvy a týchto VOP za preukázateľné doručenie aj tretí deň, ktorý uplynie od dátumu uloženia takejto písomnosti na pošte podľa poslednej známej adresy zákazníka uvedenej v zmluve. Pokiaľ je v zmluve alebo v týchto VOP začiatok dohodnutej lehoty viazaný na okamih doručenia písomnosti, na účely týchto VOP a zmluvy sa za deň doručenia považuje aj tretí deň od uloženia doporučenej zásielky s oznámením alebo výzvou na príslušnej pošte podľa poslednej známej adresy zákazníka uvedenej v zmluve.

15. Záverečné ustanovenia

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom zákazník obdrží jeden rovnopis a poskytovateľ jeden obdrží jeden rovnopis. Všetky zmeny a dodatky zmluvy sa musia vyhotoviť písomnou formou v dvoch rovnopisoch. Zmluva je platná a účinná dňom jej uzatvorenia, t.j. jej podpisom zákazníkom aj poskytovateľom. Zákazník aj poskytovateľ vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vzniknú z právneho vzťahu založeného zmluvou a VOP, nimi neupravené, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak uvedený právny predpis nebude obsahovať ustanovenia upravujúce uvedené práva a povinnosti, použijú zmluvné strany na úpravu vzájomného vzťahu zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.